Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předpověď svitků palmových listů na rok 2020

Veškeré procesy, jež utvářely rok 2019, se v roce 2020 jen prohloubí a urychlí. Svět je podroben hlubokosáhlým změnám. Staré ztrácí svého trvání, nové ještě není utvořeno. Nejistota je to jediné jisté. Rozpad starých pořádků a transformace bude určovat životy lidí. Pro každého pak budou dopady těchto událostí viditelné i skrze stále nepředvídatelnější výkyvy počasí po celém světě. I v roce 2020 bude docházet k mocným zemětřesením v Asii, též však i v Americe.

Rok 2020 ukáže, že pořádky západního světa se s konečnou platností začínají rozpadat. Stále více lidí se zde bude muset zásadně omezovat ve svém denním životě. Tito se tak stávají stále silněji závislými na dávkách a pomoci státu. Mocní budou této situace využívat k prosazení svých zájmů, aby tak ty slabé drželi na své závislosti. Když se začne formovat odpor, nebude jednoznačný. Avšak ani vládcům se nezdaří rozehrávat lidi proti sobě.

Vishnu Purana (pozn. autora: Život či skutky Boha Vishnu, v hindské mythologii Strážce stvoření – pozn.autora), úryvky jehož učení tvoří část Proroctví palmových listů, k tomu říká:

Panovníci, kteří budou na Zemi vládnout, budou brutální; budou se zmocňovat majetků svých poddaných. Kasta otroků a ze společnosti vyčleněných budou tak mít navrch a všem nařizovat. Jejich život bude krátký; nenasytní ve své lačnosti nebudou znát soucitu.

Majetníci budou odevzdávat svoji půdu a obchody, sami se budou buď přímo otroky stávat, či taková povolání vykonávat, která žádných hodnot či statků přinášet nebudou.

Panovníci budou, pod záminkou bezpečnosti a ochrany, plenit a drancovat své poddané stále vyššími odvody a daněmi. Zlikvidují soukromé vlastnictví.

Mravního zdraví a zákona bude den po dni ubývat, dokud svět nebude zkažen a bezbožnost mezi lidem zavládne.

Jediným důvodem pro pobožnost bude tělesné zdraví; jediným poutem mezi pohlavími bude vášeň, jediná cesta k úspěchu bude faleš.

Země bude uctívána pouze z důvodu jejích hmotných pokladů.

Lidé se budou ptát: Proč bychom jen měli dbát tradičních spisů? Každý společenský řád bude bez rozdílu pro všechny stejný.

Vlastník, jež mezi lid nejvíce peněz rozdá, bude nad lidmi vládnout, neboť cílem přání lidí je bohatství, bez ohledu na to, zda zákonně či nezákonně nabyté.

Každý se bude považovat za mudrce. Lidé budou mít strach před smrtí, zkázou a bídou. Ve svém strachu budou následovat špatné proroky, a tím sobě i jiným újmy přivodí.

Tímto směrem se dají interpretovat též výroky indických rukopisů palmových listů pro rok 2020:

Jakož i v předchozích letech, si velmi mnoho lidí z Afriky, Orientu a Asie vybere Evropu za svůj nový domov. Tento migrační nápor bude v období do roku 2022 čím dál tím více přetěžovat evropské sociální systémy a přivodí sociální nepokoje. V letech 2023 až 2025 tak velmi mnoho lidí opět opustí Evropu.

V Německu se v prvních měsících 2020 ocitá vláda pod čím dál tím větším tlakem. Různé politické síly usilují o nové volby před řádným termínem.

Velká Británie trvá na opuštění Společenství evropských států. Ačkoli ve vyjednávání, které je vedeno od r. 2018, se zdá vše vyřešeno, objeví se opětovné problémy. Nicméně se britské hospodářství zotaví v následných letech rychleji, než se čekalo. V zaopatření obyvatelstva k žádné nouzi. Rozhodnutí Velké Británie však vede k vnitropolitickým obtížím – Severní Irsko a Skotsko chtějí Spojené Království opustit. V této souvislosti vzniknou nové politické strany v Anglii, jakož i Skotsku a Irsku. Konzervativní síly posílí.

V britském královském paláci dojde ke změnám. Královna se více a více stahuje. Její syn přebírá vládní záležitosti čím dál tím častěji. Po smrti královny nastoupí na trůn, avšak jeho regentství bude mít krátkého trvání. Je, stejně jako jeho žena, v širokých kruzích lidu britského neoblíbený.

Z důvodu nejisté hospodářské situace dávají mnozí přednost investování do země a půdy. Ceny nemovitostí a nájmů v celé Evropě nadále stoupají, především pak v německy mluvícím prostoru.

Mnozí lidé si tyto náklady nemohou trvale dovolit a ocitají se v bídě. V Německu budou statisíce takových, kteří již nedisponují vlastním bydlením.

Další podvodné a úplatkářské skandály otřesou hospodářstvím v Evropě, ve Franci, Anglii a Německu. Tyto problémy postihnou zejména nová média a novou formu elektronické měny, se kterou byly spjaty velké naděje.

Na Blízkém Východě dojde v rámci tamějších konfliktů k dalšímu nárůstu extremistických a teroristických aktivit. USA, ale i Rusko, Irán, Arabské státy a Turecko jsou do těchto konfliktů vtaženy. V Libanonu hrozí nová občanská válka.

V Severní Korei se objevují první náznaky společenské změny k otevírání země. Rusko s Čínou mají na tomto vývoji velký podíl. V USA, především pak v Novém Mexiku a Kalifornii, hrozí velké škody kvůli zemětřesení.

Též i Turecko bude pak v r. 2020 postiženo zemětřesením.

Pro hospodářství a společnost přinese rok 2020 další těžká břímě. Podniky propouštějí zaměstnance ve velkém, masová nezaměstnanost a scházející perspektivy do budoucnosti vedou k čím dál tím intenzivnějšímu rozpadu solidárnosti uvnitř společnosti. Víra v hospodářství a peněžní systém se ztrácí. Tato krize bude Evropu držet do roku 2025.

V Evropě se opět v roce 2020 vyskytnou velké lesní požáry – obzvláště postižené je Řecko, Chorvatsko a Itálie. Extrémní nepřízně počasí dají zabrat též Portugalsku, Španělsku, Holandsku, Německu a Francii.

V roce 2020 bude Amerika sužována lesními požáry a extrémními vedry – zejména postižené státy jsou Nové Mexiko a Kalifornie. Rok 2020 navíc přinese mnoho bouří, z nichž některé budou velmi silné, především pak v Americe.

Etablovaní panovníci budou zkoušet vše, aby i nadále udržovali společnost pro svůj prospěch. Chtějí nakonec celému světu ve svůj prospěch vládnout. Německá vládkyně, která tento proces v průběhu svého panování ze všech sil podporovala, se pod sílícím tlakem stáhne ze svého úřadu. Zůstane však dále politicky činná, ačkoli se k přesnému opaku zapřisáhne. Usiluje o ještě vlivnější postavení.

Francouzský prezident čelí nadále se zvyšujícímu odporu proti své politice. Není již v pozici činit nezávislá rozhodnutí.

Politika v Evropě stagnuje, neboť chybí společná vize a ochota napravovat spáchané chyby. Panující vládnou zákazy a sankcemi.

Především německé podniky se ocitají kvůli politickým zadáním čím dál tím více v potížích. V roce 2019 německé hospodářství a němečtí obyvatelé trpí pod tíhou vysokých daní, zákazů a nejisté situace. Německá technika se již nadále nezdá být ve světě vítána, zejména pak německý automobilový průmysl je postižen exportními zákazy a sankčními cly.

K tomu přichází již od r. 2019 opět silně stoupající imigrace z Afriky, Orientu a Asie. Ta vede k protestům a střetům, zejména ve Francii, Itálii, Švédsku, Německu a Rakousku. V důsledku pak ztrácí na hodnotě evropská společná měna oproti měně USA a Velké Británie.

Avšak ekonomické problémy jsou nejenom v Evropě, nýbrž i na Dalekém Východě a v Indii. Světová ekonomika zažívá těžký čas – ztráty převažují nad zisky. Jedna východní velmoc vyhraje válku proti jedné západní velmoci. Nejde však o žádný vojenský střed, nýbrž o obchodní válku, která zuří mezi Čínou a USA. Takovýto konflikt, též mezi USA a Evropou, bude urovnán.

Panující se budou čím dál tím více pokoušet udržovat lidi v závislosti. Plánují jim vzít (fyzické) zlato a kontrolovat je skrze elektronické implantáty. Rok 2020 přinese řadu kroků v tomto směru.

Ve školách budou děti a dospívající učit jen to učeni, co panující považují jakožto užitečné pro své plány. Skutečný obraz bude předáván jen úzké elitě, která tuto výhodu využije k upevnění svého panování.

Vojsko, policie a bezpečnostní síly zaujímají v běžném životě čím dál tím větší prostor. Budou totiž panovníky používány k tomu, aby své úmysly vůči prostým lidem prosazovali a zastrašovali je.

Zločinnost ve střední Evropě je proto v této době nezvykle vysoká. Krádeže, přechovávání kořistí a podvody nabírají na intenzitě, navzdory pomoci státní i soukromé. Mají na tom podíl zejména cizinci bez vlasti a kořenů. Panující podnikají jen málo, aby zneužívání zamezili a všeobecný pořádek znovu nastolili. Jsou zaměstnání zabezpečováním si svých vlastních pozic.

Britskému ministerskému předsedovi je zadáno, aby jednal v duchu lidu a vyhledával přímou spolupráci s obyčejnými lidmi. Bude tak srovnáván s jinými panovníky z historie Velké Británie. Ministerský předseda se pokusí oživit hospodářství státními programy, a zároveň svádět lidi k většímu konzumu. Též se pokusí o navázání užších vztahů s Amerikou, postaví se však proti Rusku a Číně. Což se později ukáže být chybou.

Poté, co Velká Británie opustí Společenství evropských států, k novým volbám v Anglii nedojde, ačkoli je premiérovi protivníci mají v úmyslu.

Americký prezident vyjde z problémů ohledně své osoby, které měl v r. 2019, jen posílen. Pokusy jeho protivníků o odstranění prezidenta z jeho úřadu ztroskotají. Podpora prezidenta v obyčejných a venkovských regionech USA sílí. Naproti tomu ve městech se hledá v jeho životě stále více problémů či skandálů. Tyto snahy jeho protivníků jsou však odsouzeny k nezdaru. Prezident tak v USA v roce 2020 nastávající volby vyhraje.

Čína se v roce 2020 potýká s vnitropolitickými a hospodářskými problémy. Obchodní válka proti USA a ostatním zemím vede k ekonomickým problémům. V některých velkoměstech dochází k protestům, částečně i násilným revoltám, a to především v Hong Kongu a vnitřním Mongolsku. Krom toho vede pustošení přírody skrze dobývání surovin a znečišťování k dalším problémům. Lidé hledají viníky těchto stavů a chtějí je potrestat. To pak vede k dalším protestům a nestabilitě. Jejich centry jsou velká města, stejně pak samosprávná území jako Tibet či vnitřní Mongolsko. Čínská vláda však tato hnutí nakonec bude schopna kontrolovat a řídit ve smyslu svých vlastních zájmů.

V nastávajících letech se Čína a Rusko těsněji semknou, aby byly lépe připraveny na možné konflikty s Evropou či USA. Toto se děje v souladu s duchovním obrozením staré Číny – lidé budou přikládat stále větší význam tradicím a své dávné kultuře, neboť poznávají, že jsou to jejich kořeny, které lidu moc a sílu propůjčují, a to zejména v časech nejistých.

I na blízkém a středním Východě se rýsuje takovýto vývoj, avšak pod jinými znaky. Saúdská Arábie, Jordán a Kuvajt chtějí vytvořit silnou Arabskou Ligu, aby tak své víře získali celosvětový vliv. Přičemž dojde ke konfrontacím s Tureckem a Íránem. V Sýrii, přechodně i Libanonu, budou pak boje mezi těmito stranami zástupným způsobem urovnány.

Obyvatelé zejména Severní Sýrie, kteří usilují o vlastní zemi, tímto bojem trpí. Uprchlíci z těchto regionů přinášejí svá přesvědčení a své problémy do Evropy, takže i zde dochází ke konfliktům mezi jednotlivými náboženskými směry, jež jsou též řešeny násilně.

Indie i nadále usiluje o rozšíření svého státního prostoru. V nadcházejících dekádách jak Pákistán, tak i Bangladéš, jakož i velké části Afgnistánu, připadnou Indii.

Od r. 2929 budou snahy učinit vesmírná tělesa naší sluneční soustavy, především Měsíc a Mars, pro lidi trvale obyvatelnými. Panovníci investují ohromné sumy do výzkumu kosmu, jsouce hnáni obavami, že v dohledné budoucnosti budou muset ze Země uprchnout.

V lékařském prostředí dojde k novým vývojům, které dají popud víře, že člověk by snad mohl překonat svoji smrtelnost a vyrovnat se Bohu. Tato cesta se však prokáže být spíše kletbou než požehnáním.

Překlad z angličtiny / Thomas Ritter / Drážďany, listopad 2019

Přeloženo z němčiny: http://www.thomas-ritter-reisen.de